Privacyverklaring

VSI Netherlands Holding B.V.

VSI Netherlands Holding B.V., waaronder mede begrepen haar dochterbedrijven VSI Translation & Subtitling B.V. en VSI Creative Services B.V., alle gevestigd aan Havenstraat 137 1211KK Hilversum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.vsi.tv
Havenstraat 137 1211KK Hilversum
+31356210855

De Functionaris Gegevensbescherming van VSI Netherlands Holding B.V. is te bereiken via amsterdam@vsi.tv.

Persoonsgegevens die wij verwerken

VSI Netherlands Holding B.V. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u diensten aan ons levert en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. U bent niet verplicht persoonsgegevens te verstrekken, echter zonder deze gegevens kunt u geen gebruik maken van onze diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Natuurlijke personen:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Indien relevant voor onze dienstverlening mogelijk ook:

 • Geboortedatum en -plaats
 • BSN
 • Bankrekeningnummer
 • Salaris- en aanverwante gegevens
 • Verlof- en verzuimgegevens
 • Financiële gegevens
 • Beeldopnamen (beveiligingscamera)
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Rechtspersonen:

 • Naam van de onderneming en rechtspersoonlijkheid
 • Adresgegevens
 • Naam contactpersoon/contactpersonen
 • Telefoonnummer
 • Emailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

VSI Netherlands Holding B.V. verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VSI Netherlands Holding B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het correct uitvoeren en afhandelen van een overeenkomst met u.
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om de veiligheid in ons pand te waarborgen.
 • Indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

VSI Netherlands Holding B.V. maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Bezoekers

De vestiging van VSI Netherlands Holding B.V. wordt onder andere beveiligd met beveiligingscamera’s. Bij betreding van het gebouw wordt u geattendeerd op aanwezigheid van camera’s. De beelden van de beveiligingscamera’s worden ter bescherming van onze medewerkers, bezoekers en eigendommen gebruikt en alleen in het kader van opsporings- en/of handhavingsdoeleinden met daartoe bevoegde instanties gedeeld. Wanneer u beveiligingsbeelden wilt inzien waarop u zelf staat, dient u een verzoek daartoe in te dienen bij de Functionaris voor de Gegevensbescherming van VSI Netherlands Holding B.V.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VSI Netherlands Holding B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij een langere bewaartermijn door wetgeving is vereist of toegestaan. Op grond van fiscale wet- en regelgeving wordt de financiële administratie inclusief de daarin verwerkte persoonsgegevens bewaard voor de duur van zeven jaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

VSI Netherlands Holding B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dit kan zowel binnen Nederland zijn als binnen de Europese Unie (EU). Soms ook daarbuiten. Als wij uw gegevens buiten de EU delen, informeren wij u daar apart over. VSI Netherlands Holding B.V. blijft verantwoordelijk voor de verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

VSI Netherlands Holding B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VSI Netherlands Holding B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar amsterdam@vsi.tv. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. VSI Netherlands Holding B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VSI Netherlands Holding B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via amsterdam@vsi.tv.